Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


今在燕中

    送弟恒作州

男子四方志人生五馬榮君恩何以報民政不宜輕御物當存恕存心要

盡誠勿矜新號令姑守舊章程歛𭧂單貧困囚淹狡僞萌慈柔難禁𭧂苛

急必傷生東郡吾將老西陲敵未平一生能幾别四事果難并方此對床

樂愴然分𬒮驚荒詩何足記𦕅冩弟兄情

   張左丞行中

行中字信甫莒州日照人祖莘鎮西軍節度副使父暐御史大夫以武安

軍節度致仕兄行簡易無體牓弟一人信甫大定二十八年進士衞紹王

朝虎賊巳除名爲民賂遺權貴得復用信甫言其必反及弑逆自爲太師

尚書令澤王信甫時爲禮部尚書人謂必爲所殺甚危之一日虎下禮部

鑄監國寶信甫持不可虎雖怒然亦竟不能殺也宣宗即位授叅知政事

丞相髙琪專權用事聲勢熖熖人莫敢仰視議論之際唯信甫與之抗朝

廷稱焉所居拙軒有爲作銘者其引云發凶豎未形之謀則先識者以爲

明犯強臣不測之威則疾惡者以爲剛蓋實録云元光末出爲静難軍節