Page:Sibu Congkan2022-蘇天爵-國朝文類-20-07.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


府儀同三司延祐七年拜中書平章政事六月陟

百揆自𥘉仕介特不阿剛廉有制衆巳有忠憲王

之望及作相上輔聖主下率群僚恪司彛憲壹殉

至公明嚴峻潔苞苴自絶方爾謀叶八座道即天

工共成聖元無大之業臣稽首論曰忠憲王襲累

葉之勲抱絶倫之德膺

世祖紹統之𥘉際聖代建極之盛天度夙成英䣭

大肆逺徴近禮廣詢博采鴻儒獻其所藴智士竭

其所至治化油然以隆風俗淡焉以厚至元之初

何減漢文之世俾得展能專理期之致寧収效所