Page:Sibu Congkan2077-阮閱-增修詩話總龜-12-03.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 屋所稱楊諤有題𮪜山云行人問宫殿耕者得珠璣

孟蜀王時花蕋夫人能詩而世不傳王平甫扵舘中得七

 言三十餘篇六約似王建詩云厨舩進食簇時新列座

 無非侍從臣日午殿頭宣索鱠隔花催喚打魚人又月

 頭分給買花錢滿殿宫娥盡十千遇着唱名多不語含

 羞急過御床前並同前

楊文公在舘閣時占城進獅子例進詩文公云渡海鯨波

 息登山豹霧清說

章獻太后挽辭數百首唯石曼卿一聮首出曰震出坤柔

 變乾成太極虚太后稱制日乆仁宗端拱至是始親萬

 機曼卿詩切合時冝又不卑長樂也古今詩話