Page:Sibu Congkan Sanbian011-孔穎達-禮記正義-3-3.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


冠女十五而笄自此以後 嫁娶至男 女  

與家語異也 昬禮至禮也 正義曰此一節 

迎於門外揖讓而升自從始至終也 納采者謂采擇之禮故昬禮

云下逹納采用鴈也必用鴈者白虎通云鴈取其隨時而南北不失節

也又是隨陽之鳥妻從夫之義也問名者問其女之所生母之姓名故

昬禮云爲誰氏言女之母何姓氏也此二禮一使而兼行之 納吉

者謂男家旣卜得吉與女氏也 納徴者納聘財也徴成也先納聘

財而后昬成春秋則謂之納幣其庶人則緇帛五兩卿大夫則玄纁玄

三纁二加以儷皮及諸侯加以大璋天子加以榖圭皆具於周禮經注也

請期者謂男家使人請女家以昬時之期由男家告於女家何必請者

男家不敢自專執謙敬之辭故云請也女氏終聽男家之命乃告之納

吉納徴請期每一事則使者一人行惟納徴無鴈以有幣故其餘皆用

鴈 主人筵几於廟者謂行此等之禮主人謂女父母設筵几於禰

廟此等皆據士昬禮而知之也 聽命於廟者謂女之父母聽受壻

之使者之命於廟堂之上兩楹之閒也 父親至之也 正義曰