Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無人自起徹鈎手擁簾徐下乃退

 今案此亦人之間居燕處常事末節又何足

 載於史乎

   蔣洌父墓植松柏

髙智周傳末蔣洌父挺之卒洌兄弟廬墓側植

松柏千餘

 今案丘墓之植松柏亦足紀歟若其以多爲

 貴則又非所聞也

   姚崇傳