Page:Sibu Congkan Sanbian046-吳縝-新唐書糾謬-4-4.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 至六年則書此一可疑也又自四年寂爲左

 僕射之後中間不載遷改罷免無緣於六年

 再爲左僕射此二可疑也又寂本傳止述自

 右僕射遷左雖不載其年然亦不述其兩爲

 左僕射此三可疑也又案五行志武德四年

 八月丙戌朔日食今以八月丙戌朔却而推

 之則是年四月内無癸酉日而六年十二月

 壬寅朔日食以十二月壬寅朔却而推之則

 是年四月内有癸酉日此四可疑也由是言