Page:Sibu Congkan Sanbian083-查繼佐-罪惟錄-60-16.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


南直太倉王錫爵嘉靖壬戌會元湖廣漢陽䔥良有萬暦

庚辰會元福建晋江李廷機隆慶庚午萬暦癸未南直宣

城湯賔尹萬暦乙未會元南直太倉王衡萬暦戊子辛丑

浙江平湖施鳯来萬暦丁未會元南直無錫華琪芳天啟

乙丑會元南直太倉吳偉業天啟辛未會元

  探花由觧會兩元計十九人

江西永新劉定之正統丙辰㑹元順天漷縣岳正正統戊

辰會元南直武進陸簡成化乙酉丙戌南直吴縣王鏊成

化甲午乙未會元廣東番禺凃瑞成化丁酉丁未南直丹

従靳貴𪪺治己酉庚戌江西太和羅歛順弘治壬子癸丑