Page:Sibu Congkan Sanbian084-查繼佐-罪惟錄-60-17.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


罪即訊至奪爵為庻人而法止

凡䕶衛毎府䕶衛三衛五千户𠩄圑子手二𠩄𥘉䧺邊者

至萬六千人馬數千匹後辭給不等或亦不及給其自厨

役及齋郎較尉鋪排䓁役皆給扵民

凡属籍嘉靖八年宗室載属籍八千二百三人親王三十

位郡王二百三位世子五位長子四十一位将軍鎮國四

百三十八位輔國一千七十位𫯠國一千一百三十七位

中尉鎮國三百二十七位輔國一百八位𫯠國二百八十

位未名封四千三百位庶人二百七位至四十四年御史

(⿰氵閠)䓁称天潢之𣲖己盈三萬餘位萬暦中稱周家三萬三千似太繁存考