Page:Sibu Congkan Sanbian103-查繼佐-罪惟錄-60-36.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


百户進千户武舉授錦衣指揮同知

宋以芳或云王姓湖廣黔陽人以進士正徳中為瑞州知

府寕濠且為亂繕集民兵以待濠徴索使至不為礼亦無

應濠中以他事逮南昌獄及濠反械至舟中以方罵不屈

赴水死𥘉傳以方脱械去不与死難嘉靖六年濠舟子出

証其事廵撫陳洪濛上聞贈光禄卿廕一子又奉差户部

主事馬思聦獄不食死𠫵議黄宏械絶脰死

 論曰燧嘗葺舊署淂古鏡地中背篆二十八字有光扶

 日月之句燧以為瑞什藏之豈知己早為燧賛未己也

 并為逵賛與以芳合賛矣