Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 四箇内有大督儲官𠫊一座監督𠫊一座各衞倉小官𠫊六座


 籌房各二間井二口各門摰斛𠫊各一座西南北三門各三間


 大運中倉在舊城南門裏以西永樂間建厫四十五連一百四


 十五座計七百二十三間囤基二百二十二箇内有大官𠫊一


 座東門摰斛𠫊一座南北二門内各有增楅廟前接一軒作摯


 斛𠫊各衛倉小官𠫊五座各籌房二間井一口東南北三門各


 三間大運東倉在舊城南門裏以東永樂間建厫一十五連


 四十一座計二百五間囤基一百八箇内有神武中衛倉小官


 𠫊一座摯斛𠫊一座神南右北三門各一間 大運南倉在新


 城南門裏以西天順間添置厫二十八連一百二十三座計六


 百一十五間囤基二百九十二箇内有各衞倉小官𠫊四座籌