Page:Sibu Congkan Sanbian135-顧炎武-天下郡國利病書-50-03.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 全之䇿既不欲壑鄰又不使傷運俾開之無辭於我以甲寅四

 月同開州知州劉東清豊縣知縣温如春長垣縣知縣崔近思

 由澶渊及濮范張秋沿歴河身達之運道又見運河東岸有五

 空橋其地漸卑直抵於海此正洩運道之溢立法之莫良焉者

 也矧衛南不過倒坡之所漫者其來也無源其逝也有限流及

 澶渊自爾分漫隨竭况能泛數百里傷運道哉俗傳乃謂此水

 來於黒羊山孟華潭若以為山水則是源泉不窮當四時皆盈

 何獨春涸而秋澇哉甚矣俗傳之謬也故開溺於俗説憚於改

 䟽而司運道者亦得藉口於此噫考本源而後可與言治水明

 地𫝑而後可以决利害今議者不信目而重耳雖禹復起將柰

 何哉