Page:Sibu Congkan Sanbian138-顧炎武-天下郡國利病書-50-06.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弘治十年冬土部主事姚文灝浚七丫浦

嘉靖元年工部尚書李充嗣後白𦭘塘姚文毅言開白茆者天順

則侍郎李敏萬否則廵江御史林應訓俱未考

二十六年冬廵撫都御史歐陽 重後七丫浦文徵明記曰弘

治𥘉都水姚公文灝書一浚之頼以處業叱𡻕陽城之民並湖為斜堰

堰湖水而分之其西流北折而入于白茆東流自尤涇南出巴城紆廽

而属七浦其𫝑漸緩而其流益微兀能當海潮之衝日積月淤至

于不通而高仰之田揭受其嘉靖丙午有詔興三吴水利始浚自

石橋圩東行若干里至于直塘延袤千八十丈有竒自直塘東行若干

里至于沙頭延袤二千四百二十丈又東行厯塗柗抵横涇若干里延袤千八

十有一丈總為丈四千五百六十有奇其深自一丈至八丈廣自八丈至十丈極

于十有五丈始微而漸抔之以極其𫝑也扵是輸瀉有委飛流迅疾㳺沙

滌不復㽞而東民有粒食之望矣