Page:Sibu Congkan Sanbian139-顧炎武-天下郡國利病書-50-07.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


華亭縣志 大海環縣之東南二境其東接諸畨混茫無際柗江與黄浦會而入焉其㑹䖏曰蹌口其南與紹興寕波相望

柗江在縣北七十四里府因以名舊名吳淞江後以水災去水從柗亦曰柗陵江其源出太湖東注於海即禹貢三江之一酈善長水經云柗

江自湖東北逕七十里分流謂之三江口○一說呉柗江口白鶴江口青龍江口謂之三江口地𫝑低於震澤三丈潮水來時水髙三丈到震澤底

定所以謂之平江○𢈔仲初楊都賦注云柗江下七十里水口分流東北入海為婁江東南入海為東江并柗江為三江今柗江自吳江長橋東流

至尹山北流至甫里東北流至澱山北合趙屯浦又東合大盈浦又東合顧會浦又東合崧子浦盤龍浦凢五大浦至宋家橋轉東南流與黄浦會

而入海○自湖至海凡五匯四十二湾五匯者安亭白鶴盤龍河沙顧浦乃江潮與湖水相會合之地也古云九里為一湾一湾低一尺二百四十

里到三江口三百六十里到大海 薛 澱湖一名澱山湖以中有澱山也在縣西北七十二里其源自長洲白蜆江經急水港而來周

圍㡬二百里實古來鍾水之地北由趙屯浦東由大盈浦瀉于柗江東南由爛路港以入三泖舊志云西有小湖又云縣西北有白蜆馬騰谷瑇SKchar

四湖且謂白蜆越在長洲馬騰谷瑇SKchar三湖相去僅五七里而澱湖茫然一壑不復可辨其後又載錡湖云有陸錡宅曰SKchar湖曰郉湖曰新湖云皆

在西北以今考之澱湖之南有瓢湖其傍有金銀東清東白西陳大葑諸蕩𣻌北即蔓萊洲在長洲界皆𣶬浸相属数十里其西過金澤又有西黿