Page:Sibu Congkan Sanbian140-顧炎武-天下郡國利病書-50-08.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


杜宗桓上廵撫侍𭅺周忱書 五季錢氏稅兩浙之田每畆三斗宋興均

兩浙田每畆一斗元入中國定天下田稅上田每畆稅三升中田二升半

下田二升水田五升至於我大祖高皇帝受命之𥘉𭣣天下田税每畆三

升五升有三合五今者於是天下之民咸得其所獨蘇松二府之民蓋因

賦重而流移失所者多矣今之糧重去處每里有逃去一半上下者請言

其故國𥘉籍没土豪田租有因爲張氏義兵而籍入者有因虐民得罪而

籍入者有司不體聖心將籍入田地一依租額起糧每畆四五斗七八斗

至一石以上民病自此而生何也田未没入之時小民於土豪處還租朝

往暮囘而已後變租稅為官糧乃於各倉送納運涉江湖動經歳月有二

三石納一石者有四五石納一石者有遇風波盗賊者以致累年拖欠不

足愚按宋革亭一縣卽今松江一府當紹熈時秋苗止十一萬二千三百

餘石景定中賈似道買民田以爲公田益糧一十五萬八千二百餘石宋