Page:Sibu Congkan Sanbian141-顧炎武-天下郡國利病書-50-09.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳转至: 导航搜索
此页尚未校对


承種有司即便出給告示曉諭但係乆荒田地許諸人吿官承種免其差SKchar三年三年之後如果成熟方SKchar量納輕粮及奉 詔書


内一欵板荒積荒抛荒田地遺下税糧派民陪納所在官司湏出榜召募不拘本府别府軍民竈匠儘力墾種照数出與由帖永遠


SKchar業量免税糧三年欽此欽遵臣隨出榜諭凡荒田啚分責令里老排年詳開某户下田若干及田主之存否荒蕪之情由㨿實呈


報臣即隨地SKchar勘毎啚委公直一人徃來SKchar課凡願開墾除力SKchar自為之家其餘無力俱於導河夫銀項下計費量支其不自具農


噐者給以農噐其乏米糧者許里排保結於濟農倉内多寡給與仍限秋成照数輸倉成功之後遵承 詔書仍免粮SKchar三年毎户


給帖以照且𠜇石縣門逐一開名俾世業其田備由於嘉靖七年二月二十一日申蒙巡按直𨽻SKchar察御史劉景宇批𠫵申盡心民


事新政可嘉除另行外俱依擬行工完具数造册囘報臣益加招諭隨㨿成任䓁鄉二十四䓁都民史綸李旦䓁陸續願告開墾臣


SKchar勘明自估計工力督責以底成功通計給SKchar銀二千三百二十六両四分鍬鋤六百六十九把米六百六十九石九斗開SKchar


田二萬二千一百八十七畆SKcharSKchar埂塍三萬四千六百一十八丈六尺高阜去䖏開過半荒田五千四百六十七畆除洪水衝成澗


壑不堪耕種外猶可開墾而無人承佃者甚多仍出榜曉諭若有所在軍民人䓁願復業開墾者一體照例施行切惟 聖朝財賦