Page:Sibu Congkan Sanbian141-顧炎武-天下郡國利病書-50-09.djvu/43

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


数免以禮致仕者免十之七閑住者半墨敗削職編户除名者不許官故

即行停免任子者即照任子品級叙行其退學生員及納銀儒官義官遥

授教官王府典膳至吏承加納官帶不願岀仕者止復其身十四年河南

道御史傅光宅題准照品免粮照粮免田毎田壹畆准免叁升為率人毎

丁准田貳畆有丁免丁不者以田准有田免田不者以丁准例如左 京

官一品嘉靖十年免粮二十石人二十丁二十四年免粮三十石人三十

丁今粮准田一千畆丁如舊二品嘉靖十年免粮拾八石人十八丁二

十四年粮二十四石人二十四丁今准田八百畆丁如舊三品嘉靖十

年免粮十六石人十六丁二十四年免粮二十石人二十丁今准田六百

七十畆丁如舊四品嘉靖十年免粮十四石人十四丁二十四年免粮

十六石人十六丁今准田五百三十五畆丁如舊五品嘉靖十年免粮