Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


願将三十六年分一年之内各城各舖大小貧冨人家各出錢數公同㑹衆各

舖寫冊一本名為五城舖册送官以脩查考夫公同冩冊既不敢减少又誰肯

冩多官府淂此寔有憑㨿庶㡬可以行事葢身等𠩄慮不在出錢特以錢不經

官収支難免飛差横祸大小人家日夕SKchar惶故𣣔将額定錢數納之官府以期

杜絶諸累耳不㡬日五城舖冊約千餘本居民劉鳴晚李自新等公同各本城

大小貧冨人家一齊送至臣䖏又各舖冊一本分頭並送五城御史乃五城御

史曽陳易蔣貴𫝊宗臯王霖王萬祚公同到于臣䖏稱説通都百姓SKchar説舖冊

遂翕然抄冩一齊送至公庭且求早賜行事則徃歳所云半願身當半願僱募

之説必為従中隂欲阻撓者所誤㫁非出于小民之口笑假令不與舉行召募

非但先臣海瑞題覆内云再行南京虗心酌議一節終屬未完而大小百姓屡

屡成羣泣訴度量事勢必竟不肯停止所當亟為俯從乃将各城所逓舖冊

分開日子每舖㸃出公正人役并貧人冨人共三四人先期約定某舖某日列于都

察院當之面稽查舖冊内人户有無房屋門面𨼆漏并相應SKchar免人數及細