Page:Sibu Congkan Sanbian142-顧炎武-天下郡國利病書-50-10.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳转至: 导航搜索
此页尚未校对


專督三十六衞軍儲岀納及浙江江西湖廣直𨽻芻榖 督治江防一人SKchar南䑓治見戎備總志 SKchar理河道一人

治濟寕以工部侍SKchar兼都御史SKchar理漕河自儀真直抵衞河近或無工部銜者


監察御史十有一人北䑓五人南䑓六人  廵 按郡縣三人一治太平按六府一州一治泗州按四府三州


一治蘇州按四府 提督學校一人治都城内按畿内郡縣諸學以作多士 治鹺法一人治揚州察鹺奸禁SKchar


治屯田一人南䑓任之察諸衞屯種之弊 清戎二人無常任多以南䑓任之 江防二人以南䑓分治一治安


SKchar一治鎮江見戎備總志 監儲一人以南䑓者督治鳯陽諸郡倉儲近監催


户曹主事五人 監督三人一治徐州洪厰一治淮安清江厰皆北曹一治浦子城以南曹者任之 𣙜稅二

一治揚州一治蘇州滸墅皆設関徴筭商舡料鈔𡻕輸于京


刑曹主事一人 司理一人治淮安理督漕䑓院之刑


工曹SKchar中一人主事七人 SKchar理漕河一人治髙郵非定治也以SKchar中任之 漕艎厰一人