Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𨵿濬之則有傷故遂不果職思鳯陽與廬淮揚並𨽻為四府廬州河接城下淮

揚河逹城中各有聚啇馬頭所以民豊財SKchar2即本府西懷遠縣東臨淮縣亦有

聚啇馬頭故二縣較鳯  虹為獨富彼三府二縣皆得河利獨此首府首縣

反水陸隔絶非創建之不善也實年乆淤塞所致今𣣔此迹子三府二縣之庻

河道以䇿之職因徃十里程渉淮見舊有小溝長百餘丈濶二丈餘問之入乃

舊泊船所也莫如從此現有舊趾稍加䟽導使深一丈廣四丈便成通濟况值

時荒建此興作民皆就食得其力下需其養勝于捐賑旬餘告成比其昜于為

力矣然又不可不知也先是運船啇船直抵北門四方之貨湊集焉河道何以

能塞哉盖厥後當道作SKchar漁獵于貨甚于算船嚮者未沾其利來者巳受其害

為此啇船不至而長淮衞卒家作隄防以曲私利而運道閘河遂為旱壑今欲

濬其塞而䟽其口事亦關風氣之所轉矣以叢爾之邑出之帑則無餘徴之輸

則誰何𥸤之四鄰四鄰其于我乎何與無巳其捐已之俸能盡如二十家之種

畜則繇家而鄰繇鄰而里繇里而郷繇郷兩都繇都而縣地雖儉于百里民可

封而 也邑民既聚而復役其三日力焉是不亦庻民攻之而不日成之者乎