Page:Sibu Congkan Sanbian146-顧炎武-天下郡國利病書-50-14.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官河建新開大橋潘家江口四閘以蓄洩水漕後廢嘉靖三十年郡守吳公桂芳開浚故道置廵簡司属兩淮運使以防興販

在城南二里萬曆二十五年廵塩御史楊公光訓題 請𤼵貲七千緍檄揚州知府郭光復開浚自南門二里橋入西向折而

南又折而東周廽共六七里従姚家溝入舊官河伊婁河南十五里唐開元間(⿰氵閠)州刺史齊澣䟽請穿伊婁河通運

伯新河北三十五里卲伯南五里許曰金家湾下通江先河臣奏准𤼵淮揚帑金三萬有竒募工挑浚自金湾至運塩河十

四里入芒稲河又十八里入江由山陽南淮水入江之道莫捷於此邵伯越河萬曆二十八年總河劉公東星檄中河郎

中顧雲鳯於運河東築越隄引河行舟以避湖險是年工成

隄 運河隄又名漕河隄北逕髙郵寳應西逕儀真南逕瓜洲紆廽二百餘里

閘䃮𭐏 减水閘凢十一䖏俱在城北朝宗閘在湾頭鎮今廢新開閘在宜陵鎮白塔河口

大同閘𭻍潮閘在𤓰洲鎮後改𤓰口閘通江閘亦在瓜洲鎮自唐以來引漕入汴閘一巨石存焉