Page:Sibu Congkan Sanbian151-顧炎武-天下郡國利病書-50-19.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


要将歸德州迤北王牌口䓁䖏分水亦入賈魯河俱入徐州今年

八月以来不意水從王牌口䓁處俱徃東行不從丁家道口東南

而去却倒徃東北直至黄陵岡下𫝑甚可畏又自曹縣以入單縣

南連虞城渰沒民居人畜䓁件只今河凍水雖消退倘来春水𤼵

俱徃東行則單縣城武金鄕魚臺済寕䓁州縣皆在巨浸自濟寕

迤南閘㘴定𬒳衝倒阻礙漕運比徃時張秋之害尤大盖兖州之

境地平而土踈比之河南之地尤為卑下河南北方上流不塞則

本州地方正當下流雖築堤岸亦不䏻保目前雖若事小恐後黄

河之水不由南行俱徃東注醸成大患悔難及矣

弘治十三年河南水决李家楊家䓁口淤塞馬木河水横流曺單

被害鄒魯陳言脩長堤㕥捍水河南則議排馬木河身使水下濟