Page:Sibu Congkan Sanbian152-顧炎武-天下郡國利病書-50-20.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 府不便於里書與募人此其説之紛紛不一也今曹之士庻罔有異議則行之曹可矣它邑之便不便SKchar計焉曰據若言法果

 可行矣更為善後之策柰何曰科索有罸包攬有禁徴𭣣有時出納以公又勿輕于加派則法雖世守焉可也否則朝令而夕

 改矣圻聞斯言惕然悚惧廼并録之以呈於上以告於後之令曹者萬曆四年𡻕次丙子冬十月朔曹縣知縣王圻謹識

條鞭之法旣行曹民始有其身家當是時里無追呼號稱極治然

法旣初行應募者寡而兊軍俵馬起觧諸役王公行之甚善後稍

不能不用里甲矣名雖召商實簽大户又三十年而里𡚁復極丙

午知縣孟習孔涖任復為汰則圴丁清理賦役名一串鈴申明王

公平賦初意而𠫵酌以時𡚁為十二欵詳𠃔十欵刋埀今録于後

 曹縣為汰戸則均丁徭清詭𭔃平差役以便窮民事萬暦三十五年正月初八日奉本府帖文東兖道劄付蒙 撫院黄 批