Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黄陵也登北氏之第三妃帝之三妃不得皆後于帝死肓既葬于陳倉則其先死矣

娥皇漢志陳倉有黄帝孫舜妻肓冡黄既英各自有墓則黄陵為豋北之墓審矣世以湘隂黄陵為舜妃墓而臨

桂縣城北十餘里有雙女冡高十餘丈周二里亦云二妃之𦵏俱繆 今江華太平郷有舜寺相隂有大小哀洲圖經以為二妃𡘜舜而名亦妄特舜女也

惟登北氏從徙巴陵則其二女理應在焉故得為湘之神而其光照於百里是

皆可得而攷者胡自氛氛而爭為堯之二女乎舜之二女一曰霄明一曰燭光豋北氏之圻生有辨别見

然虞帝之墳在在有之何邪海内南經蒼梧山帝舜𦵏其陽大荒南經帝舜𦵏岳山又海内北經有帝舜臺之𩔗有陵臺説别見

蓋古聖王乆于其位恩霑于倮禹澤及於牛馬赴格之日殊方異域無不為位

而墳土以𦤺其哀敬而承其奉是以非一所也顓嚳堯湯之墓傳皆數出漢逺

郡國皆起國廟亦是若也是則九疑之陵或弟象之國所封崇𠇍漢惠帝元年令郡國諸侯

王立高廟今山陽縣西四十五高廟也至元成時郡國祖宗園廟百六十七所自高祖至悼皇考各居陵旁立廟并京百七十六園中各有寝便殿不然

啇均⿱穴之 -- 窆也大荒南經云赤水之東蒼梧之野舜子叔均之所𦵏也而九疑山記