Page:Sibu Congkan Sanbian157-顧炎武-天下郡國利病書-50-25.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


自此説既岀而晋史隋史亦皆據信入之正史予以世次先後攷之未敢遂以

為然也右休屠金人及徑路神祠之辯 杜佑曰冒頓以秦二世元年自立撃

走月氏則是秦二世已前月氐之地未為匈奴所有休屠未得王典其地安能

徙像以寘而不為月氏所郤也則謂避秦而徙休屠右地者理之必不可者也

則孟康之語顯為無㨿不待多求矣若夫金像之所自來則於是有攷而非避

秦以徙之謂也張騫傳日月氐者墩煌祁連間一小國也燉煌沙州也祁連夭

山也本皆月氏地也沙州天山之間有城焉名為昭武昭武者即佛之號釋迦

棄其家而從佛之地也月氏既為匈奴所砓則逐散竄手葱嶺之西為十餘國

凢冠昭武為姓者皆塞種也塞則釋聲之訛者也此地興崇釋教而月氏國焉

故金像遂在其地而為去病所得也用何說以為主執而云自秦地而徙之月

氏也右辯甘泉非匈奴𥙊天之處秦未甞奪其也其金人乃自休屠右地移徙

來者非自甘泉而徙去也 揚雄甘泉賦曰翠玉木之青葱兮璧馬犀之璘㻞

左思譏之曰果木生非其壌於義虚而無證也李善引漢武故事則曰上起神