Page:Sibu Congkan Sanbian157-顧炎武-天下郡國利病書-50-25.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


水至華隂按水經河自龍門以南有汾暢谷崌谷陶渠俗涑渭注之大抵自河源至華隂通計九千餘

里而東入河南境矣按元史思本云河源東北流所歷皆西畨地至蘭州四千五百餘里始入中國又東北流過逹逹地二千

五百餘里始至河東境又南流一千八百里東入河南境矣

涇水源出安定郡岍頭山流千餘里皆在髙地東至仰山谷乃移平壌故于此可䟽鑿以溉五縣之地夫五縣當未鑿渠之前皆斥鹵磽确不

可以稼自𬒳SKchar遂為沃野○秦名鄭國渠𥘉韓欲疲秦使無東伐乃使水工鄭國間秦令開涇水欲以溉田中作而覺秦欲殺國國曰臣為韓延

数年之命然渠成萬世利也乃使卒就渠溉注填閼之水漑舄鹵之地四萬餘頃𭣣皆畆一鍾于是関中無復㐫年○漢名白公渠太始二年趙中

大夫白公奏穿此渠首起谷口尾入櫟陽注袤渭二百里漑田四千五百餘頃因名白渠民得其饒歌曰田于何所池陽谷口鄭國在前白渠起後

舉鍤為雲决渠為雨涇水一石其泥数斗且溉且糞長我禾黍衣食京師億萬之口○唐永徽間雍州刺史長孫祥奏毁渠上磑碾以復水利至大

曆中田𦆵得六千二百餘頃廣徳十三年嗣薛王知柔為京兆尹以鄭白渠梗壅民不得𡻕乃調三輔治復舊道SKchar浸如約遂無旱虞○宋名豐利

渠大𮗚中詔開石渠䟽涇水入渠者五尺下與白渠會溉七邑田五千九十餘頃所謂洪堰者是也淳化𥘉有民杜思淵上書言涇水内舊有石翣