Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


邵武府志 邵武縣 寨四 隘三 氷口寨在縣東十六都宋紹興二年元改為水口廵簡司𪠘宇居水

之南隘門在水之北今仍其舊黄鎮成復城碑云水口扼邵武之衝素稱險固 拿 口寨在二十二都 楊 坊寨在縣東大都

同廵寨在三十二都已上三寨俱宋紹興二年設元改為廵簡司洪武十年 黃 𡈽嶺隘在二十九都 神 宿隘

大竹藍隘在五十一都 光 澤縣 関二 寨一 隘十有一 杉関在九都山嶺石山嶄絶僅

容單車古稱甌閩西户 鐡 牛関在二十七都太和山二関俱唐廣明元年設宋元因之 國朝洪武三年徙大寺寨廵司于杉関寨兼守鐵牛

 大 寺寨在縣西北舊設廵簡司于此後徙于杉関 鐡 牛隘在二十七都 孔 坑隘在十三都 巖 嶺隘

在七 風 掃隘在十二都 極 髙隘在六 髙 嶺隘在九 羊 頭隘在八 関 隘

都八隘並界于新城 雲 際隘在二十五都果于鉛山 昂 山隘在二十九都 火 燒隘在二十四都並界于貴溪

泰寕縣寨十四 隘一 盤龍寨 南石寨在将 鍾 石寨在福興下 羊 頭寨

在南 濟 龍寨在南 虎 口寨在梅 麒 麟寨在開 大 寨 刀背寨在仁

黄茜寨在瑞 福 緑寨 登雲寨並在瑞溪 青 山寨在長 三 門寨在梅 茶 花