Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


在五川陵土堡同知羅青霄建俱五都

險扼 葵岡山在縣東四十五里跨于深田舖上下兩山相峙號相見嶺有古関隘叠石為之宋為沿海道廵海所

近以 上湖海州後溝諸村豪𭶑刼掠撥浙兵守之距五里餘而至大興公舘乃詔安雲霄孔道之中天啓丁卯年間郡守餘姚施公准

六都保約呈請設鄉兵六十名把總一員領之孔道防守駐大興公

 烏山在縣北三十里一路通平和由籠盛石而進一路通雲霄繇水晶坪而進一路通本縣四都繇馬洋長田径而進一

路通本縣三都繇溪東龍衝而進皆叢山幽谷天啓癸亥間沈金目䓁聚巢為㓂旬日之間騒動縣治然多是近村奸民影附出刼

官軍灼知其情宻拘附近居民以為鄉導偵其糧盡復出伏其歸路而扼之百户易彌灮冐險深入盪其巢穴北薊馬頭諸鄉民翼

以長㦸勁弩遂盡殱之此山乃諸方奸民嘯伏之䖏不可不料理也十八洞即㩝仔林山在縣北五十里從烏山入山

𫝑巃嵸崖石森列有石屋数十䖏可容百餘人嘉靖間山㓂出没進士蔡一楠𬒳擄在此官兵莫何旋乃散去天啓二三年間烏山

賊山起营此以為别窟官兵剿之底定今冦盗雖息而奸慝尚薮一旦𥨸發徃事可為明鍳識者且有𨼆憂矣