Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


日曰浯㠘置遊营三曰海壇曰浯銅曰玄鍾嵗撥衞軍操駕廵哨

選各衞指揮才能出衆者充把總領之弘治間海宇晏清倭不爲

患民狃承平寨遊俱廢嘉靖四十二年倭㓂交訌督撫譚綸廵按

邦珍總兵戚継光奏復寨遊以欽依把SKchar領之遊以名色把SKchar

領之玄鍾遊聼銅山寨節制萬曆四年廵撫劉堯誨建議改玄鍾

遊爲南澚遊題授欽依把SKchar視都指揮以重其權𦗟漳潮副總兵

統轄調度澚之東南属遊哨守澚之西北属廣東柘林寨哨守專

治水兵非汛期月團則泊遊澚輪畨出哨汛期則分布防守原額

福哨冬鳥船四十隻官兵一千八百三十五員名自萬曆二十四

年至天啓二年陸續裁减外尚存冬鳥船三十四隻官兵八百七

十四員名遇汛貼駕征橾軍四百二十名自天啓末年崇禎初年

𬒳海㓂楊六周三鍾斌劉䓁相継焚燬不復造償崇禎六七