Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


甲一長統甲首十輪年應役十年而周在官者曰見年休者曰排年

里之錢粮公事皆見役者追徴句攝帷清句軍匠根䆒事犯始用排

年其有官者吏者生儒者疾者軍者咸復其身見役里甲又隨丁田

賦錢于官以待一年之用名曰均平既出此錢甲首歸農里長在役

止追徴句攝二事耳其法盖始於成化弘治中有司多不能守費不

經里甲復直日供具嘉靖十四年御史戴璟定議為均平錄二十七

年御史黄如桂又議増之而有司終不能守直日如故上司行部下

程夫馬與諸𡻕額皆令里甲自辦数多濫溢原議銀少償者十倍尚

有無名之費出於均平之外即至百緡不以抵数及考覈空文應

窮鄉小民不至官府傭人代直日一両少八九錢其有定班科銀名

為雜用有司或乾沒之里甲大苦嘉靖三十八年御史潘季馴因前