Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


獨㰖沙洲至楊梅池五十里 楊 梅池至青嬰池十五里 青 嬰池至断望池五十里

断望池至烏泥池⿰糹⿱丿㤙 -- 總計 按珠池之事漢唐無考自劉鋹置媚川一百八十三里 都宋開寶以還遂相沿襲置場置司或

採或罷迄無定制我洪武二十九年詔採而已未有專官也正統初始令内官一員分鎮雷亷正德年又取囬鎮雷者總属于亷嘉

靖年廵撫林公富盡奏除之專其任於兵俻憲臣此亷郡之大幸也

海寨此营堡𩔗也當入SKchar武志乃附于此者寨為珠池設也 烏 兎寨至凌祿五十里至烏泥池

二十里守軍五名 凌 禄寨至英羅一十里至烏泥池十五里守軍五名 英 羅寨至蕭村五里至

烏泥池十五里守軍五名 蕭 村寨至井村五里至海猪沙十三里守軍五名 井 村寨至對達五里至海猪

沙十里守軍五名 對 達村至豊城十里至海猪沙十里守軍五名 自 英羅至對達俱近

海有箔只宜遷近不可挿逺 豊城寨至黄泥十里至海猪沙十五里守軍五名

黃泥寨在大亷港之北去海猪沙愈逺今無軍守 以 上八寨俱永安所地 川江寨