Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


銅柱攷 水經註楊孚南裔異物志昔馬文淵積石爲塘達于象

浦建金標爲南極之界林邑記建武十九年馬援植两銅柱於象

林南界与西屠國分漢南疆 晋地理志日南郡象林注今有銅

柱漢立此爲界金供税 隋書大業元年劉方敗林邑逕馬援銅

柱南八日至其國都刻石紀功 唐南蛮傳林邑南大浦有五銅

柱山形若𠋣盖西跨重岩東臨大海漢馬援所植也至明皇時詔

何履光以兵定南詔取安寕城及塩井復立馬援銅柱乃還桞文

安南都䕶張舟復立銅柱 酉陽雜爼馬伏波壮還留遺兵十餘

家居壽冷岸南而對銅柱悉姓馬自相婚姻至隋有三百餘户交

州以其流寓號曰馬流言語衣服尚与同山川移昜銅柱入海

馬流人常識其䖏 馬總傳元和中以䖏州刺史迁安南都䕶亷