Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 斗者也今講學之士其篤信而深造者惟先生異日九疇之訪丹書之授必有可以贊後王而垂來學者側聞卜築平陽

 管幼安復見于茲弟將策蹇渭上一敘渴悰也●彥案此文文集餘集俱不載必是止狷先生從李徵君年譜錄入者

 ︹詩集︺兄子洪善北來言及近年吳中有開淞江之役書此

 示之一首 吳譜 案康熙十年二月江蘇巡撫馬祐奏濬劉家河五千一百八十丈十二月委蘇松常道

 參議韓佐周及蘇松二府同知通判師佐王永熙周祚昌等董濬呉淞江一萬四百九十一丈各於海口置閘其經費則

 奏准留蘇淞常三府漕折銀九萬兩浙省杭嘉湖三府漕折銀五萬兩充費同藩司慕天顔檄行所屬督理是年九月崑

 山知縣董正位申詳開濬瓦浦三十六里是月興工至十二年五月訖工邑諸生朱靑以歳旱請於巡撫浚注浦自刁家

 橋東出吳淞江民賴以利改注浦曰朱浦 詩中有那聞父老復愁兵秦關楚塞方酣戰句案甲寅正月吳三桂旣反四

 方起兵從逆者靖南王耿精忠平南王尙之孝廣西將軍孫延齡陜西提督王輔臣潮州總兵劉進忠四川提督鄭蛟麟

 雲南總兵馬寶四川總兵譚洪襄陽總兵楊來嘉等俱蠢動是月耿精忠將黎化中與逆藩呉三桂之衆合兵犯連州官

 軍擊敗之將軍阿密達等帥師討叛將王輔臣於蘭州興安兵變殺平涼王懷忠二月廣元朝天諸關巳克復者復爲三