Page:Sibu Congkan Sanbian202-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-5.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


徽宗

   丁未録二百卷

右右修職郎監臨安府都鹽倉李丙所編也上帙起

召王安石爲翰林學士迄于 神宗皇帝升遐中帙

起 宣仁聖烈垂簾除吕公著侍讀迄于 宣仁聖

烈祔廟下帙起李清臣進䇿題迄于誅童貫安石之

召實治平丁未之所始故以丁未名之

   三朝北盟集編二百五十卷集𥙷五十卷

右朝散大夫充荆湖北路安撫司叅議官徐夢莘編

集上帙起政和七年七月庚寅終宣和七年十二月