Page:Sibu Congkan Sanbian204-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-7.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


二載二百五十七人又附見者二百餘人分為譯經

義解神異習禪明律遺身誦經興福經師唱道十科

   續高僧傳三十卷

右唐僧道宣撰藝文志作道宗大明寺僧也以慧皎

㑹稽人故其書詳於呉越而畧於燕魏故上距梁天

監下終唐貞觀十九年百四十四載編載二百四十

人附見者又一百六十人分譯經解義習禪明律䕶

法感通遺身讀誦興福雜科凡十門

   比丘尼傳四卷

右蕭梁僧寶唱撰起晉𦫵平訖梁天監得尼六十五