Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 餘地利不盡於是改制二百四十歩爲畒百畒給一夫又以

 秦地曠而人寡晉地狭而人稠誘三晉人發秦地利優其田

 宅復及子孫而使秦人應敵於外大率百人則五十人爲農

 五十人習戰兵強國冨職此之由朱文公開阡陌辯曰說

 之意皆以開爲開置之開言秦廢井田而始置阡陌也按阡

 陌者舊說以爲田間之道盖因田之疆畔制其廣狭辨其横

 從以通人物之徃来即周禮𠩄謂遂上之徑溝上之畛洫上

 之涂澮上之道也然風俗通云南北曰阡東西曰陌又云河

 南以東西爲阡南北爲陌二說不同今以遂人田畒夫家之

 數考之當以後說爲正盖陌之爲言百也遂洫從而徑涂亦

 從則遂間百畒洫間百夫而徑涂爲陌矣阡之爲言千也溝