Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/76

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𩔖甘露懿問椽屬皆言是甘露敬曰明府德政未致甘露

但樹汁耳懿不恱稱疾而去

洞冥記曰勒畢國人長三寸有翼善言語戯𥬇因名語國

飲丹露爲漿丹露者日𥘉出有露汁如朱也

又曰東方朔遊吉雲之地漢武帝問朔曰何名吉雲曰其

國俗常以雲氣占吉凶(⿱艹石)吉樂之事則滿室雲起五色照

著於草樹皆成五色露露味甘帝曰吉雲五色露可得以

甞不朔乃東走至夕而還得𤣥黃青露盛之琉璃器以授帝

帝遍賜羣臣得露甞者老者皆少疾病皆愈

又曰元封二年數過國獻能言龜一頭長一尺二寸東方

朔曰唯承樹露以飲之

王子年拾遺記曰崑崙山有甘露望之色如丹着木石則

皎然如霜雪寳器承之如飴人君聖德則下