Page:Sibu Congkan Sanbian252-李昉-太平御覽-136-019.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


救疾胤嗣未建琅耶王丕本中興正統明徳懋親昔在咸

康屬當儲貳以年在㓜冲未堪國難故顯宗髙讓今議望

情地莫與爲比其以王奉天統於是百官備法駕迎于琅

耶第庚申即皇帝位大赦八月己卯夜天裂廣數文有聲

如雷九月戊申立皇后王氏穆帝皇后何氏稱永安宫興

寜元年九月壬戌大司馬桓温師衆北伐癸亥以皇子生

大赦二年二月癸卯帝親耕籍田三月庚戌朔大閱人户

嚴法禁辛亥帝不豫帝雅好黄老斷糓餌長生藥服食過

多遂中毒不識萬機崇徳太后復臨朝攝政三年二月景

申帝崩于西堂在位四年時年二十五葬安平陵

     廢帝海西公

𣈆書曰廢帝諱弈字延齡哀帝母弟也咸康八年封爲東

海王永和八年拜散𮪍常侍㝷加鎮軍將軍升平四年拜