Page:Sibu Congkan Sanbian263-李昉-太平御覽-136-030.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


南者九姓稱兵有十一人皆亡不旋踵禍溢於丗保壽春

者南引荆海之利東連三吴之富北接梁宋平途不過七

百里西援陳許水陸不出千里外有江湖之阻内保淮淝之

固龍泉之陂良田萬頃舒六之貢利盡蠻越金石皮革之

具萃焉苞木管竹之族生焉其俗尚氣力而多勇悍其人

習戰爭而貴詐僞所以屢多亡國也

史記曰楚考烈王自陳徙都壽春號之曰郢又項羽本紀

曰羽封英布爲九江王都六盡有江淮之地

漢書曰六故國也屬六安國咎繇後爲楚所滅如谿水首

受沘東北至壽春入芍陂沘音匕芍音鷄

左傳文五年曰楚成大心仲歸帥師滅六仲歸于家冬楚公子

爕㓕蓼蓼今安豊蓼縣臧文仲聞六與蓼㓕曰臯陶庭堅不祀忽

諸德之不建民之無援哀哉