Page:Sibu Congkan Sanbian281-李昉-太平御覽-136-048.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不可一戎何以大定今白藏在辰凉風戒節厲兵詰暴時

事惟冝朕當親御六師龔行天罰庶慿祖宗之靈資將士

之力風馳九有電掃八紘可分命衆軍指期進發以柱國

陳王純爲前一軍緫管滎陽公司馬消難爲前二軍緫管

鄭國公逹奚震爲前三軍緫管越王盛爲後一軍緫管周

昌公侯莫陳瓊爲後二軍緫管趙王招爲後三軍緫管齊

王憲率衆二萬趣𥠖陽隨國公楊堅廣寜侯薛廻舟師三

萬自渭入河柱國梁國公侯莫陳苪率衆一萬守太行道

申國公李穆衆三萬守河陽道常山公于翼衆二萬岀陳

汝壬午上親率六軍衆六萬直指河隂八月癸卯入于齊

境禁伐樹踐苗稼犯者以軍法從事

隋書曰崔仲方爲SKchar州刺史上書論取陳之䇿曰臣謹案

𣈆太康元年歳在庚子𣈆武平呉至今開皇六年𡻕次景