Page:Sibu Congkan Sanbian293-李昉-太平御覽-136-060.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


海素聞不疑賢請與相見望見不疑容皃尊嚴衣冠甚偉

勝之躧履起迎

續漢書曰侯霸字君房河南人爲人矜嚴有威容家累千

金不事産業篤志詩書師事房元常爲都講

東觀漢記曰上過頴陽𥙊遵以縣吏數進見上愛其容儀

署爲門下吏

又曰虞延字子太陳留人爲都督郵丗祖聞而竒之二十

年東廵路過小黄髙帝母昭陵后園陵在焉時延爲都督

郵詔呼引見問園陵之事延進𭥍從容跪拜可觀其陵樹

株栢皆諳其數爼豆犠牲頗曉其禮帝善之勑延從駕西

盡郡界賜錢及劒帶佩刀還郡

又曰杜詩薦伏湛䟽曰容皃堂堂國之光輝智略謀慮朝

之淵藪齠齓勵志白首不衰實足以先後王室名足以光