Page:Sibu Congkan Sanbian324-李昉-太平御覽-136-091.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


倖則異至公訪聞近日浮薄之徒扇爲朋黨謂之𨵿節干

擾主司毎歳䇿名無不先定永言敗俗深用興懷鄭㓪等

昨令重試不求深僻題目貴觀學蓻淺深孤竹管是𥙊天

之樂岀於周禮正經閱其程試之文都不知其夲事詞律

鄙淺蕪纇可知其孔温業等三人粗通可與及第其餘落

第今後禮部舉人冝准開元二十五年勑及第人所試𮦀

文并䇿先送中書門下詳覆

又曰長慶中禮部侍郎王起奏曰伏以禮部放牓巳是成

名中書重覆尚未及第(⿱艹石)重覆之中万一不定則放牓之

後逺近誤傳其於事理實爲非便臣伏請毎年進士堪及

第者夲司考試訖其詩賦先送中書門下詳覆後勑却下

本司然後准舊例大字放牓從之

又曰太和𥘉以散騎常侍馮𪧐太常少卿賈餗庫部郎中