Page:Sibu Congkan Sanbian324-李昉-太平御覽-136-091.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


十人並落下

又曰大中十年禮部侍郎鄭顥進諸家科目記十三卷勑付

翰林自今放牓後仰冩及第人姓名及所試詩賦題目進

入仍令所司逐年編次

又曰大中十二年中書舎人李潘知舉放愽舉宏辭科陳

琬等三人及進詩賦論等召潘謂曰所試詩中重用字何

如潘曰錢起湘靈鼓瑟詩有重用字乃是庻幾上曰此詩

似不及起乃落下

李肇國史𥙷畧曰進士爲時所尚乆矣是故俊又由其中

岀者終身爲聞人故争名常切其都㑹謂之舉場通稱謂

之秀才投刺謂之郷貢得第謂之前進士互推敬謂之先

輩俱捷謂之同年有司謂之座主京兆府考而𦫵者謂之

等第外府不試而貢者謂之拔解然拔解亦須預記人爲詞賦非謂自薦