Page:Sibu Congkan Sanbian327-李昉-太平御覽-136-094.djvu/42

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


始驗其實胡太后問以丗事寳公曰把粟與雞喚朱朱時

人莫解建義元年后爲爾朱榮所害始驗其言

又曰法雲寺西域烏長國胡沙門曇摩羅所立摩羅聦惠

利根學窮釋氏至中國即曉魏言及𨽻書凡所聞見無不

通解京都沙門好胡法者皆就摩羅授持之戒行真苦秘

呪神驗呪枯樹能生枝葉呪人變爲驢馬見者莫不驚怖

西域所賫舎利骨及佛牙經像皆在此寺

髙僧傳曰𦒿域天笁人以晉惠之末至于洛陽見洛陽宫

城云髣髴似忉利天宮但自然之與人事不同耳又曰匠

此宫者從忉利天來成便還天上矣

又曰犍陁勒者夲西域人來至洛陽積年雖敬其風操而

終莫能測後謂衆僧曰洛東南有槃鴟山山有寺廟處基

摭猶存可共修立衆未之信試遂撿視入山到一處四靣