Page:Sibu Congkan Sanbian340-李昉-太平御覽-136-107.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


     鐁音斯

釋名曰鐁彌也有髙下迹以此鐁彌其上而平之

     鑢音慮

說文曰鑢錯銅䥫也

方言曰錯鑢名也

韓詩曰如磨如錯

     鎌

釋名曰鎌廉也體廉薄其所刈稍稍取之似廉者也

東觀漢記曰山陽郡人江伯欲嫁姉姉引鎌欲自割

魏略曰孟康字公休爲弘農太守時岀桉行勑吏卒各持

鎌自刈馬草

說苑曰孔子聞哭者聲甚悲進見之吾丘子也吾一曰虞擁鎌

帶索而哭孔子問何哭之悲對曰吾有三失子曰願聞三