Page:Sibu Congkan Sanbian355-李昉-太平御覽-136-122.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


木雷電晦瞑凍殺牛馬及人明年太子劭逆也

又曰孝武時柳太尉乘車行還於庭中洗車有大風從門

而入直來衝車有聲車蓋覆向天其年明帝立合門𬒳

又曰竟陵王誕文帝子孝武時鎮京口夜大風吹落屋瓦

城門鹿床倒覆反鎮廣陵將入城衝風𭧂起俄而反伏誅

又曰順帝昇明二年飄風起建康縣吹帛一疋入雲風止

下於御道上俄而宋授禪其君爲疋夫之象

齊書曰明帝建武末大風抜東宫門外楊樹齊木行東木

位其衰乎至東昏侯立狂亂𬒳

又曰東昏侯寳卷永元元年始安王遥光知政入城有飄

風飄儀繖岀城外少日而反𬒳

又曰崔惠景圍臺城有一五色幡風吹飛翔在雲中半日

乃下衆見皆驚恠相謂曰幡者事當飜覆數曰恵景敗