Page:Sibu Congkan Sanbian366-李昉-太平御覽-136-133.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


麴蘖善醉而易醒道之固以流㵪咽唾况親食之即他

方之果寜有疋者

崔鴻十六國春秋前凉録曰張字洪茂燉煌人也作蒲

萄酒賦文致甚羙

又後凉録曰建元二十年吕光入龜兹城胡人奢侈冨於

生養家有蒲萄酒或至干斛經十年不敗

北齊書曰李元忠曽貢丗宗蒲萄一盤丗宗報以百練縑

遺其書曰儀同位亞台鉉識懷貞素岀藩入侍備經要重

而猶家無擔石室若懸罄豈輕財重義奉時愛巳故也乆

相嘉尚嗟詠無極𢘆思標賞有意無由忽辱蒲萄良深佩

戴聊用絹百疋以酬清徳

唐書曰髙祖賜群臣食於御前果有蒲萄侍中陳叔逹執

而不食髙祖問其故對曰臣母患口乾求之不能得髙祖