Page:Sibu Congkan Sanbian382-釋道原-景德傳燈錄-10-03.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


箇說處一場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)氣悶有僧擬出問師乃打之曰爲衆竭力便入方丈有行者參師

曰曽去看趙州麽曰和尚敢道否師云非但茱茰一切人道不得曰和尚放某甲

過師曰遮裏從前不通人情曰要且慈悲心在師便打曰醒後來爲汝

衢州子湖巖利蹤禪師澶州人也姓周氏幽州開元寺出家依年受具後

入南泉之室乃抵于衢州之馬蹄山結茅宴居唐開成二年邑人翁遷貴

施山下子湖創院咸通二年勑賜額曰安國禪院一日上堂示衆曰子湖有

一隻狗上取人頭中取人心下取人足擬議即喪身失命僧問如何是子

湖一隻狗師曰嘷嘷臨濟下二僧到參方揭簾師曰看狗二僧迴顧師歸

方丈師與勝光和尚鋤園師驀按钁迴視勝光云事即不無擬心即差光

乃禮拜擬問師與一蹋便歸院有一尼到參師曰汝莫是劉鐵磨否尼曰

不敢師曰左轉右轉尼曰和尚莫顚倒師便打師一日於中夜叫有賊衆

皆驚走師到僧堂後架把住一僧叫云維那捉得也捉得也僧曰不是某

甲師曰是即是只是汝不肯承當師有偈示衆曰三十年來住子湖二時

齋粥氣力麤每日上山三五轉問汝時人㑹也無師居子湖說法四十五

稔廣明中無疾歸寂壽八十有一臘六十一今本山有塔