Page:Sibu Congkan Sanbian383-釋道原-景德傳燈錄-10-04.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


曰還聞麽問祖意與敎意同別師曰同别且置汝道缾觜襄什麽物出來

入去問如何是西來意師曰汝無佛性問如何是頓師作圎相示之曰如何

是漸師以手空中撥三下

晉州霍山景通禪師初叅仰山仰山閉目坐師曰如是如是西天二十八祖

亦如是中華六祖亦如是和尚亦如是景通亦如是語訖向右邊翹一足

而立仰山起來打四藤杖師因此自稱集雲峯下四藤條天下大禪佛

下亦有大禪佛名智通終於五臺後住霍山有行者問如何是佛法大意師乃禮拜行者

曰和尚爲什麽禮俗人師曰汝不見道尊重弟子師問僧什麽處來僧

提起坐具師云龍頭蛇尾僧問如何是佛師打之僧亦打師師曰汝打我

有道理我打汝無道理僧無對師乃打趂師化縁將畢先備薪於郊野

徧辭檀信食訖行至薪所謂弟子曰日午當來報至日午師自執燈登積

薪上以笠置頂後作圎光相手執柱杖作降魔杵𫝑立終於紅燄中

杭州文喜禪師嘉禾蓹兒人也姓朱氏七嵗出家唐開成二年趙郡具戒

初習四分律屬㑹昌廢敎返服韜晦大中初例重懴度於鹽官齊峯寺後

謁大慈山性空禪師性空曰子何不徧參乎咸通三年至洪州觀音院見