Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不云云曰若恁麽大藏小藏從何而來師曰盡從遮裏去終

不少他事思甚然之師於唐天寶初荐之衡山南寺寺之東

有石狀如臺乃結庵其上時號石頭和尚 師一日上堂曰

吾之法門先佛傳受不論禪定精進唯達佛之知見即心即

佛心佛衆生菩提煩惱名異體一汝等當知自己心靈體離

斷常性非垢淨湛然圎滿凡聖齊同應用無方離心意識三

界六道唯自心現水月鏡像豈有生滅汝能知之無所不備

時門人道悟問曹谿意旨誰人得師曰㑹佛法人得曰師還

得否師曰我不㑹佛法 僧問如何是解脫師曰誰縛汝又

問如何是淨土師曰誰垢汝 問如何是𣵀槃師曰誰將生

死與汝 師問新到僧從什麽處來僧曰江西來師曰見馬

大師否僧曰見師乃指一橛柴曰馬師何似遮个僧無對

舉似馬大師馬曰汝見橛柴大小僧曰勿量大馬曰汝甚有力僧曰何也馬曰汝從南嶽負一橛柴來豈不是有力