Page:Sibu Congkan Sanbian440-黃仲元-莆陽黃仲元四如先生文稿-2-1.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於民敬於神神亦體二侯之意不疚爾農且庥于民

田更野叟 -- 臾 ?樂歲終身飽雖神之賜亦二侯之賜也而

今而後語僚屬府史曰予二侯者非干譽以徼福也

爲爾後之人後之人繇上逮下以和召和庻證

若萬分一潦若早有謁從欲非瀆非僣勿怠勿壊李

侯名倜自號貟嶠眞逸程侯名文沆號西樓南劒總

管府判官淵號四如老叟年月日至大二年立冬乙

  將樂縣桃源橋記

將樂南劒路支邑也邑十里南曰桃源溪古渡也溪